bread

Regulamin

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący od 1.7.2024 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący od 1.12.2023 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 16.10.2023 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 20.02.2023 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 29.08.2022 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 27.04.2022 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 8.02.2022 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący od 19.03.2021 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 18.03.2021 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 31.01.2019 r.

Regulamin programu Karta Mój Lewiatan

oraz warunki uczestnictwa w Programie

 

Definicje używanych pojęć

 1. Akcja promocyjna – określone w czasie działanie marketingowe, polegające na przydzielaniu w Programie Punktów promocyjnych,  lub polegające na przyznawaniu innych korzyści, w szczególności obniżek cen  -za zakup oznaczonych produktów; wykaz promowanych w ten sposób artykułów będzie każdorazowo ogłaszany przez Organizatora na stronie www Programu. Zasady Akcji określa odrębnie ogłoszony regulamin akcji promocyjnych.
 2. Akcja konkursowa – dodatkowe działanie marketingowe, wprowadzone przez Organizatora, której zasady określa odrębnie ogłoszony regulamin.
 3. Aplikacja – aplikacja Mój Lewiatan, za pomocą której Uczestnik Programu i Niezarejestrowany Użytkownik Karty może uzyskać E-Kartę. Dla posiadaczy Aplikacji mogą być organizowane Akcje promocyjne, lub przyznawane dodatkowe korzyści, które nie będą dostępne dla Uczestników Programu i Niezarejestrowanych Użytkowników Karty nie posiadających Aplikacji.
 4. Beneficjent – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca Konto, której Przekazujący przekazał co najmniej jedną Kartę oraz zgromadzone na jego Koncie Punkty.
 5. Formularz rejestracyjny – dokument zawierający dane Uczestnika oraz jego zgłoszenie do Programu dostępny na stronie internetowej www.mojlewiatan.pl lub w Aplikacji, którego poprawne wypełnienie on-line warunkuje zarejestrowanie Karty w Serwisie i otrzymywanie Nagród. Dla otrzymania E-Karty konieczne jest posiadanie Aplikacji.
 6. Jednostka Handlowa – obiekt handlowy lub usługowy, oferujący produkty lub usługi w obrębie Programu.
 7. Karta programu lojalnościowego – plastikowa (Karta) lub elektroniczna (E-Karta) karta Uczestnika Programu, oznaczona unikalnym Numerem Karty, niebędąca kartą płatniczą. Do jednego Konta Uczestnika może być przypisana więcej niż jedna Karta, natomiast może on otrzymać tylko jedną E-Kartę.
 8. Karta – Karta programu lojalnościowego w formie karty plastikowej. Do jednego Konta Uczestnika może być przypisana więcej niż jedna Karta.
 9. E-Karta – Karta programu lojalnościowego w formie elektronicznej. Uczestnik może otrzymać tylko jedną E-Kartę. E-Karta  z Numerem E-Karty jest generowana przez aplikację mobilną Mój Lewiatan, po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu w Aplikacji. E-Karta jest tworzona w Aplikacji dla każdego Uczestnika Programu i Niezarejestrowanego Użytkownika Karty lub E-Karty, Uczestnik Programu może ją wygenerować po zalogowaniu się w Aplikacji. Niezarejestrowany Użytkownik Karty może wygenerować E-Kartę poprzez rejestrację w Aplikacji.
 10. Katalog nagród – zbiór nagród – w postaci rzeczy, usług, materialnych lub cyfrowych znaków legitymacyjnych (bony i e-bony) – udostępniony przez Organizatora, z którego Uczestnik wybiera Nagrodę.
 11. Konto Uczestnika – umieszczone w systemie, dostępne na stronie Programu konto indywidualne, na którym zapisywane są transakcje, co skutkuje naliczaniem lub odliczaniem punktów, zbieranych przez Uczestnika Programu w obrębie Programu, poprzez które Uczestnik Programu  ma dostęp do swoich danych.
 12. Nagroda – rzecz, usługa, materialny lub cyfrowy znak legitymacyjny (bon lub e-bon), otrzymywana w zamian za zebraną w trakcie Programu odpowiednią ilość punktów, lub za punkty w połączeniu z dopłatą pieniężną.
 13. Niezarejestrowany Użytkownik Karty – osoba, która pobrała Kartę, lub wygenerowała E–Kartę  w Aplikacji, ale nie dokonała pełnej rejestracji oraz nie utworzyła Konta Uczestnika w systemie Programu. Niezarejestrowany Użytkownik Karty może zbierać Punkty, natomiast nie może otrzymywać Nagród. Otrzymanie Nagród w zamian za zebrane Punkty będzie możliwe dopiero po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Uczestnika w systemie Programu.
 14. Numer Karty – unikalny numer karty nadrukowany na odwrocie Karty. Numer Karty zakodowany jest także na pasku magnetycznym Karty. Jako Numer Karty rozumie się także numer E-Karty wygenerowany w Aplikacji.
 15. Organizator – podmiot prowadzący Program lojalnościowy, Administrator Danych Osobowych.
 16. Partner – podmiot gospodarczy lub instytucjonalny, współdziałający z Organizatorem w zakresie prowadzenia Programu, na podstawie zawartej z nim umowy, wpisany na listę Partnerów programu, która znajduje się w Serwisie.
 17. Pre-rejestracja – wstępna rejestracja karty, której celem jest powiązanie karty Niezarejestrowanego Użytkownika Karty z jego numerem telefonu, która odbywa się w Jednostce handlowej.
 18. Program – program lojalnościowy o nazwie „Karta Lewiatan”, udostępniony klientom przez Organizatora.
 19. Przekazujący – oznacza Uczestnika Programu, który zlecił Organizatorowi  przepisanie  swojej Karty  do Konta Beneficjenta.
 20. Punkty – jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom Programu, według zasad określonych przez Organizatora, zapisywane na Koncie Uczestnika. Na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnikowi Programu są przyznawane następujące rodzaje Punktów: Punkty bazowe, Punkty promocyjne, Punkty konkursowe, Punkty dodatkowe oraz Eko punkty .Eko punkty przysługują za segregację  butelek PET po napojach  oraz puszek metalowych  po napojach o ściśle określonych w Regulaminie Recyklomatu  parametrach i właściwościach, w recyklomatach dostępnych wyłącznie dla Uczestników Programu i Niezrejestrowanych Użytkowników Karty , na zasadach określonych w  Regulaminie Recyklomatu. Organizator nie gwarantuje usytuowania recyklomatu przy każdej Jednostce  Handlowej.
 21. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 22. Serwis – internetowa strona Programu, dostępna pod adresem www.mojlewiatan.pl
 23. Transakcja – poświadczone (dowodem zakupu) nabycie produktów lub usług.
 24. Zarejestrowany użytkownik karty, czyli Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Programie, która zarejestrowała się oraz utworzyła Konto Uczestnika w Serwisie lub w Aplikacji. Dotyczy także Uczestnika Programu posiadającego E-Kartę.
 25. Zasób konta – ilość zebranych przez Uczestnika Programu punktów.
 26. Usługa  Cyfrowa – usługa  świadczona przez Organizatora pozwalająca Użytkownikowi na dostęp i korzystanie z Konta i/ lub Aplikacji.

 

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym formuły przydzielania Uczestnikom Programu Punktów i reguły nagradzania.
 2. Regulamin przechowywany jest w każdej uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej i dostępny jest na życzenie Uczestnika Programu, a także znajduje się w Serwisie www.mojlewiatan.pl.
 3. Organizatorem Programu jest spółka Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000089450,,NIP 6181020505 numer telefonu do kontaktu : 54 412 78 21 , e-mail: [email protected] Program prowadzony jest w Jednostkach handlowych Partnerów programu, objętych Programem i opatrzonych logotypem Programu.
 4. Spis Partnerów Programu znajduje się w Serwisie www.mojlewiatan.pl.
 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 6. Wobec kwestii nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 7. Oprócz niniejszego Regulaminu Organizator może przedstawiać Uczestnikom Programu uregulowania dotyczące Akcji promocyjnych lub konkursowych, lub innych aktywności  w których Uczestnicy biorą udział na zasadzie dobrowolności.
 8. Używanie Karty lub E-Karty przez Uczestnika Programu w żadnej mierze nie rzutuje na uprawnienia Uczestnika Programu, płynące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.

 

§ 2. Informacje o Uczestniku

 1. Wszystkie dane, związane z Uczestnikiem Programu  oraz informacje przez niego udostępnione, traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z regułami znajdującymi się w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.
 2. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wydaniu Karty lub E- Karty oraz po zarejestrowaniu się w Serwisie za pośrednictwem strony www.mojlewiatan.pl lub Aplikacji i  po  wyrażeniu woli uczestnictwa w Programie, poprzez akceptację Regulaminu i zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi, co potwierdzone zostanie zaznaczeniem właściwego checkboxu w formularzu cyfrowym. Uczestnik Programu może dobrowolnie wyrazić zgody na kierowanie komunikacji marketingowej poprzez sms/telefon lub mail.

 

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu; rejestracja w systemie

 1. Karta udostępniana jest klientom w Jednostkach handlowych, uczestniczących w Programie, po  podaniu numeru własnego telefonu komórkowego, zarejestrowanego w Polsce, a całość rejestracji odbędzie się w Serwisie za pośrednictwem strony www.mojlewiatan.pl lub Aplikacji. 
 2. Warunkiem wygenerowania E-Karty jest posiadanie Aplikacji oraz dokonanie -podczas pobierania Aplikacji - wyboru sklepu sieci Lewiatan, w którym obowiązuje Program lojalnościowy. Karta tworzy się w module „Moja Karta”. Aby stać się Uczestnikiem Programu i móc odbierać Nagrody należy dodatkowo przejść proces rejestracji w Serwisie za pomocą modułu „Moja Karta” w Aplikacji. Ponadto Uczestnicy Programu będący posiadaczami Karty oraz jednocześnie korzystający z Aplikacji, automatycznie, po zalogowaniu  się w module „Moja Karta” w Aplikacji otrzymują  E-Kartę.
 3. Formularz rejestracyjny dostępny jest w Serwisie lub w Aplikacji. W przypadku E-Karty formularz rejestracyjny dostępny jest w Aplikacji.
 4. Użytkownik Karty staje się Uczestnikiem Programu dopiero po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu konta Uczestnika Programu w  Serwisie – poprzez Formularz rejestracyjny. Brak rejestracji skutkuje brakiem możliwości korzystania z Nagród, wykorzystania Punktów i innych korzyści  przewidzianych w Programie. 
 5. Osoba pobierająca Kartę lub E-Kartę zobowiązana jest do podania w Formularzu własnych, aktualnych i prawdziwych danych personalnych, tj. imienia, nr telefonu komórkowego,  adresu e-mail oraz daty urodzenia. Podanie przez osobę dokonującą rejestracji danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail oraz daty urodzenia wraz z wyrażeniem wszystkich zgód marketingowych (nie dotyczy zgody na otrzymywanie ofert alkoholowych) na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów marketingowo-promocyjnych uprawnia tę osobę do otrzymania 100 punktów powitalnych. Aby otrzymać punkty powitalne, Uczestnik Programu zobowiązany jest do dokonania rejestracji Karty w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji na Karcie/ e- Karcie lub pre-rejestracji Karty.
 6. Rejestracja Karty dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza cyfrowego, mieszczącego się w Serwisie. W celu zainicjowania rejestracji należy wprowadzić numer otrzymanej Karty (plastikowej)  oraz numer własnego telefonu komórkowego (w przypadku wstępnej rejestracji w Jednostce handlowej należy podać numer podany podczas pre-rejestracji), i dalej postępować zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie.  W przypadku rejestracji E-Karty w Aplikacji należy podać numer telefonu i dalej postępować zgodnie z instrukcją podaną w Aplikacji.
 7. Wypełniając i przekazując/przesyłając Formularz rejestracyjny, Uczestnik Programu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem programu i akceptuje jego zapisy.
 8. Uczestnik Programu powinien dbać o aktualizację własnych danych w systemie Programu, każdorazowo, gdy dojdzie do zmiany takich danych.
 9. Uczestnikowi Programu, który dokonał rejestracji, wypełniając Formularz rejestracyjny w Serwisie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i  bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. 2014 r. poz. 827). Uczestnik Programu może odstąpić od umowy, składając  Organizatorowi w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lub formularza on-line dostępnego w Serwisie za pośrednictwem strony www.mojlewiatan.pl. Po złożeniu oświadczenia, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.
 10. W przypadku problemów z dostępem do Usługi Cyfrowej Użytkownik powinien sprawdzić następujące elementy:
 1. czy jest stabilne połączenie komórkowe do transmisji danych lub łączność z Wi-Fi,
 2. czy na telefonie zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji,
 3. czy jest wystarczającą ilość pamięci na urządzeniu,
 4. czy nie należy zaktualizować wersji systemu operacyjnego samego telefonu,
 5. aby poprawić funkcjonowanie aplikacji zalecane jest wyczyszczenie jej pamięci podręcznej, korzystając z instrukcji:
  1. dla systemu Android - Aplikacje > Mój Lewiatan > Pamięć > Wyczyść dane.
  2. dla systemu iOS - Ustawienia > Ogólne > Pamięć iPhone > Z listy należy wybrać Mój Lewiatan > Usuń aplikację. To działanie usunie aplikację i konieczne będzie jej ponowne pobranie z App Store.
 6. spróbować wymusić zamknięcie aplikacji i uruchomić ją ponownie
 7. w ostateczności zalecane jest zrestartowanie telefonu, odinstalowanie aplikacji i zainstalowanie jej ponownie

W przypadku dalszych trudności w korzystaniu z dostępu do Usługi Cyfrowej prosimy o kontakt na adres [email protected]. W trakcie dalszego postępowania Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Organizatorem przy ustaleniu, czy problemy z korzystaniem z Usługi Cyfrowej wynikają ze środowiska cyfrowego Użytkownika czy też z innych przyczyn pod rygorem opisanym w § 4 1  ust. 12 b) Regulaminu.

 

§ 4. Informacje o Karcie i sposobach korzystania z Karty.

 1. Karta jest własnością Organizatora, może być ona używana jedynie w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin, lub inne regulaminy wydane przez Organizatora regulujące dodatkowe możliwości korzystania z Karty objęte Programem takie jak  Regulamin Recyklomatu,  regulaminy okresowych akcji promocyjnych,  regulaminy akcji konkursowych. Prawa własności intelektualnej do E-Karty przysługują Organizatorowi, który upoważnia Uczestnika Programu do korzystania z niej w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 2. Karta jest aktywna od momentu jej wydania. E-Karta jest aktywna od chwili zalogowania się Uczestnika Programu w aplikacji mobilnej Mój Lewiatan, lub od chwili wygenerowania E-Karty w Aplikacji przez Niezarejestrowanego Użytkownika Karty.
 3. Karta i E-Karta służy do potwierdzania dokonania zakupu przez Uczestnika Programu lub Niezarejestrowanego Użytkownika Karty w Jednostce Handlowej, chyba że regulamin  Akcji promocyjnej lub regulamin  Akcji konkursowej wskaże inne podmioty, w których Karta i E-Karta  mogą  zostać użyte. Karta i E-Karta służy także do korzystania z recyklomatów usytuowanych przy niektórych Jednostkach Handlowych zgodnie z Regulaminem Recyklomatu.
 4. Karta i E-Karta nie są  instrumentami  płatniczymi.
 5. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty i E-Karty.
 6. Karta nosząca symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowana przez Partnera lub Organizatora.
 7. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Karty, Uczestnik Programu powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub kontaktując się poprzez formularz zamieszczony w Serwisie. Po dokonaniu takiego zgłoszenia Karta Uczestnika Programu zostanie zablokowana.
 8. Karta i E-Karta daje prawo  Uczestnikom Programu do korzystania z wszystkich  ofert specjalnych oznaczonych komunikatem „Cena z kartą” , natomiast posiadanie  Aplikacji daje dodatkowo prawo Uczestnikom Programu do korzystania z ofert specjalnych oznaczonych komunikatem   „Cena tylko z Aplikacją”, lub do korzystania z Akcji promocyjnych dostępnych wyłącznie dla posiadaczy Aplikacji na zasadach określonych w regulaminie akcji promocyjnych - przy zakupie wskazanych towarów z asortymentu Jednostek Handlowych.
 9. Karta i E-Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. E-Karta jest dostępna wyłącznie dla Uczestników Programu i Niezarejestrowanych Użytkowników Karty będących użytkownikami Aplikacji. Jej wygenerowanie odbywa się w sposób opisany w  § 3 pkt.  2  Regulaminu.
 11. E-Karta jest opatrzona Numerem Karty powiązanym z numerem telefonu komórkowego Uczestnika Programu  oraz podlega rejestracji w bazie danych Organizatora.
 12. Rejestracja Niezarejestrowanego Użytkownika Karty w Aplikacji i podanie numeru telefonu, adresu e-mail i daty urodzenia jest obligatoryjne do wygenerowania E-Karty.
 13. Po prawidłowym przeprowadzeniu procesu aktywacji, E-Karta może być używana do zbierania Punktów, a także po dokończeniu rejestracji w Serwisie zgodnie z treścią § 3 pkt 2  Regulaminu do odbierania Nagród.

 

§ 4 1  Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi Cyfrowej

Odpowiedzialność prawna  Organizatora za zgodność Usługi  Cyfrowej z umową

 1. Minimalne wymagania techniczne konieczne od utworzenia  Konta Uczestnika i korzystania z niego:

Posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i poczty e-mail – przeglądarki Internetowe Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari.

2. Minimalne wymagania techniczne do rejestracji i korzystania z Aplikacji i e-Karty. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android w wersji minimalnej 8.0 lub systemem operacyjnym iOS w wersji minimalnej 13.3, z dostępem do sieci Internet i możliwością pobrania aplikacji ze sklepów Google Play lub AppStore.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową.

4. Organizator poinformuje Użytkownika o bieżących aktualizacjach i konsekwencjach ich niezainstalowania, i jeśli będzie to konieczne dostarczy je Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje ich w terminie , Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową wynikającą z braku aktualizacji.

5.  Usługa Cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli jest wykonywana w sposób określony w Regulaminie, w szczególności  jeżeli zgodne z Regulaminem pozostaje jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,  przydatność do celu, w którym zazwyczaj korzysta się z usługi cyfrowej tego rodzaju z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk. Ponadto jeżeli występuje w takiej ilości i ma cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla usługi cyfrowej tego rodzaju, i których Użytkownik  może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi Cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Organizatora , chyba że Organizator wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Cyfrowej na rzecz Użytkownika  publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Użytkownika o zawarciu umowy.

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności  Usługi Cyfrowej z umową, jeżeli Użytkownik  najpóźniej w chwili rozpoczęcia korzystania z Konta lub/ i Aplikacji  został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usługi Cyfrowej odbiega od wymogów określonych  Regulaminie oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Usługi Cyfrowej.

7. Usługa Cyfrowa musi być  zgodna z umową przez okres korzystania Użytkownika z Konta i/lub Aplikacji i E-Karty.

8. W przypadku świadczenia Usługi Cyfrowej w sposób niezgodny z umową, Użytkownik  może żądać doprowadzenia Usługi Cyfrowej do jej zgodności z Umową, na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz ustawie o prawach konsumenta.

9. Organizator  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usługi Cyfrowej, który istniał w chwili jej  dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.

10. Organizator  nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności  Usługi cyfrowej z umową,  jeżeli brak ten podstępnie zataił.

11. Organizator  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usługi Cyfrowej który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Regulaminem  miała być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

12. Domniemania określone wyżej  nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Użytkownika  nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi wskazanymi w ust. 1 i 2 powyżej ;b)  Użytkownik  pomimo poinformowania go  o obowiązku współpracy z Organizatorem przed rozpoczęciem korzystania z Konta lub Aplikacji  w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkowania, nie wykonuje tego obowiązku Podstawowe zasady postępowania w tym zakresie określone są w § 3 ust. 10 Regulaminu.

13. Jeżeli Usługa Cyfrowa jest  niezgodna z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia jej  do zgodności z umową.

14. Organizator może odmówić doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz wartość Usługi Cyfrowej zgodnej  z umową.

15. Organizator  doprowadza  Usługę Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której  został poinformowany przez Użytkownika  o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika , uwzględniając  charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Organizator.

Użytkownik  może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

 1. jeżeli Uczestnik poinformował Organizatora o niezgodności Usługi Cyfrowej z umową, a z Organizator stwierdził, że doprowadzenie do zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Organizator  nie doprowadził Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową, zgodnie ze zgłoszonym  żądaniem Użytkownika,
 3. brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Organizator  próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową, zgodnie z żądaniem Użytkownika,  
 4. brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie, bez uprzedniego skorzystania przez Użytkownika  z środka ochrony w postaci złożenia żądania doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową,
 5. z oświadczenia Organizatora wyraźnie wynika, że Organizator  nie doprowadzi Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

 

§ 5. Konto Uczestnika i zapisywanie Transakcji

 1. Każdy Uczestnik Programu posiada dostęp do Konta Uczestnika, po zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Uczestnik Programu ma dostęp do historii Konta oraz swoich danych osobowych.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość, po wcześniejszym zalogowaniu się w Serwisie lub w Aplikacji, dokonania korekty swoich danych osobowych, a także cofnięcia udzielonych zgód marketingowych.
 3. Warunkiem naliczenia Punktów jest przedłożenie Karty lub E-Karty kasjerowi, odczytanie Numeru Karty lub E-Karty  i właściwa rejestracja Transakcji w systemie. Punkty są naliczane wyłącznie za zakupy własne. Zasady naliczania Punktów za oddanie  do recyklomatu  butelek PET po napojach  i puszek metalowych   po napojach posiadających  pojemność i przeznaczenie wskazane w Regulaminie Recyklomatu określa Regulamin Recylkomatu.
 4. Rejestracja Transakcji jest możliwa wyłącznie w momencie jej przeprowadzania, o ile regulamin  Akcji promocyjnej lub regulamin Akcji konkursowej nie stanowi inaczej.
 5. Naliczone Uczestnikowi Programu i Niezarejestrowanemu Użytkownikowi Karty Punkty zapisywane są na indywidualnym Koncie Uczestnika, znajdującym się w cyfrowej bazie Programu, zarządzanej przez Organizatora.
 6. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą Transakcję.
 7. Aktualizacja zasobu punktowego Kont Uczestników Programu dokonywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień. System może dokonać umniejszenia punktów o punkty, które straciły ważność w dniu  31 stycznia danego roku – zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 Regulaminu – w terminie dłuższym niż do 07 lutego tego roku, jednakże do czasu dokonania  tej aktualizacji na Koncie Uczestnika Programu,  może on  je wykorzystywać zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 8. Gdy dojdzie do zwrotu towaru, za który uprzednio zostały naliczone Punkty w Programie, Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do skorygowania Punktów, przyznanych za tę Transakcję, zgodnie z proporcją dokonanego zwrotu (część lub całość Transakcji).
 9. Jeżeli Punkty zostaną naliczone w wyniku nadużycia (złamanie Regulaminu, Regulaminu recyklomatu, regulaminów akcji promocyjnych lub konkursowych lub obowiązującego prawa), Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do anulowania tych Punktów.

 

§ 6. Przyznawanie Punktów w Programie

1. Uczestnik Programu i Niezarejestrowany Użytkownik Karty lub E-Karty zbiera Punkty, poprzez zakup towarów lub usług w Jednostkach Handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych do papierosów elektronicznych i rekwizytów tytoniowych, napojów alkoholowych (w tym piwa oraz piwa bezalkoholowego), biletów, zapałek, doładowań oraz opłaty rachunków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt (w tym mleka początkowego), wyrobów leczniczych (leki), zakładów gier liczbowych, losów loterii pieniężnych

2. Wartość Transakcji o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu zostaje przeliczona na Punkty w taki sposób, że za każde pełne 10 ( dziesięć) złotych wartości każdej Transakcji Uczestnik Programu i Niezarejestrowany Użytkownik Karty lub E-Karty uzyskuje 2 (dwa) punkty, przy czym naliczanie punktów rozpoczyna się dopiero po przekroczeniu kwoty 15 zł (piętnaście złotych) na paragonie. Ten rodzaj Punktów nazywa się Punktami bazowymi.

3. W obrębie Akcji promocyjnych Uczestnikom Programu i Niezarejestrowanym Użytkownikom Karty lub E-Karty będą przydzielane przez Organizatora dodatkowe Punkty promocyjne lub inne korzyści  za zakup oznaczonych produktów promocyjnych, na zasadach określonych w regulaminie akcji promocyjnych

4. W obrębie Akcji konkursowych Uczestnikom Programu i Niezarejestrowanym Użytkownikom Karty lub E-Karty mogą być przydzielone Punkty konkursowe lub Punkty dodatkowe, lub inne korzyści, na zasadach określonych odrębnie, podanych do wiadomości Uczestników Programu. Każda Akcja konkursowa będzie posiadała własny regulamin.

5. Punkty dodatkowe mogą też być przydzielane za udział w dodatkowych aktywnościach podejmowanych w ramach Programu, proponowanych Uczestnikom Programu przez Organizatora lub Partnerów. Aktywności te mogą być także udostępnione Niezarejestrowanym Użytkownikom Karty. Komunikat dotyczący możliwości udziału przez Uczestnika Programu lub także Niezarejestrowanego Użytkownika Karty w określonej dodatkowej aktywności będzie zawierał informację o ilości Punktów przysługujących za udział w dodatkowej aktywności oraz zasadach ich otrzymania.

6. Eko punkty przydzielane są za segregację określonych butelek PET po napojach  i puszek metalowych po napojach w recykolmatach zgodnie z Regulaminem Recyklomatu. Za jedno oddane opakowanie po napojach – butelkę PET lub puszkę metalową - posiadające  pojemność i właściwości  wskazane w Regulaminie Recyklomatu - przysługuje 1 ( jeden) Punkt.  

7. Uczestnictwo w każdej dodatkowej akcji marketingowej, regulowanej odrębnymi zasadami oraz  każdej  innej  dodatkowej aktywności podejmowanej w ramach Programu premiowanej punktami dodatkowymi ( np. wypełnienie ankiety skierowanej do Uczestników Programu) odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności. Punkty gromadzone  przez Uczestnika Programu i Niezarejestrowanego Użytkownika Karty lub E-Karty nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Przekazanie punktów może odbywać się wyłącznie w sposób opisany w §7 Regulaminu.

8. Uczestnik Programu może sprawdzić ilość zgromadzonych punktów, poprzez infrastrukturę techniczną Jednostki Handlowej, przez Aplikację, a także poprzez Konto Uczestnika. Z kolei Niezarejestrowany Użytkownik Karty lub E-Karty może sprawdzić ilość zgromadzonych punktów wyłącznie poprzez dokonanie pełnej rejestracji Konta w Programie.

9. Każdego roku, w dniu 31 stycznia stracą ważność punkty, znajdujące się na Kontach Uczestników Programu i zgromadzone przez Niezarejestrowanych Użytkowników Karty lub E-Karty,  które zapisano na nich przed dniem pierwszego  stycznia roku poprzedniego.  

 

§7. Przekazywanie punktów

 1. Przekazujący uprawniony jest do przekazania Beneficjentowi Punktów poprzez przepisanie Beneficjentowi Karty.
 2. Przekazanie Beneficjentowi Punktów powoduje przepisanie do konta Beneficjenta wszystkich posiadanych przez Przekazującego  Punktów zgromadzanych na Koncie  Przekazującego do chwili przekazania, które Przekazujący uzyskał poprzez korzystanie ze wszystkich swoich  Kart. Przekazujący musi zlecić Organizatorowi przepisanie na  Beneficjenta Numeru co najmniej  jednej  Karty, co powoduje przeniesienie Karty z Przekazującego na Beneficjenta. Natomiast przekazanie Beneficjentowi co najmniej jednej Karty, skutkuje przekazaniem na Konto Beneficjenta wszystkich Punktów zgromadzonych do chwili  przekazania  na wszystkich Kartach Przekazującego.
 3. Przekazaniu podlegają wszystkie Punkty, które zostały zgromadzone przez Przekazującego do  momentu dokonania przypisania Karty zgodnie z ust.2 powyżej. Nie jest możliwe przekazanie tylko części Punktów lub też jednoczesne przypisanie Karty kilku Beneficjentom.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą E-Karty.

 

§ 8. Zasady wymiany Punktów na Nagrody i rodzaje Nagród

 1. Zebrane Punkty podlegają zamianie na Nagrody, spośród dostępnego zbioru, umieszczonego w Katalogu nagród. Aktualny Katalog nagród znajduje się w Serwisie lub w Aplikacji. Wartość punktowa Nagród określona jest w Katalogu nagród.
 2. Punkty zamieniane są na Nagrody zgodnie z chronologią ich naliczania w Programie, czyli zamianie podlega właściwa liczba Punktów zgromadzonych najwcześniej.
 3. Nagroda może mieć formę materialnego lub cyfrowego znaku legitymacyjnego (np.
  w postaci bonu lub E-bonu), ale też rzeczy lub usługi.
 4. Nagrody przekazywane są Uczestnikom Programu  przez Partnerów, w ich własnym imieniu.
 5. Bon lub E-bon posiada swój nominał, uprawnia on do przeprowadzania zakupów bezgotówkowych, spośród produktów oferowanych w momencie realizacji Bonu lub E-bonu w danej Jednostce handlowej Partnera. Bony nie podlegają zamianie na pieniądze, oraz w razie ich niepełnej realizacji nie jest z nich wydawana reszta.
 6. Bon lub E-bon ważny jest wyłącznie w Jednostkach Handlowych, uczestniczących
  w Programie.
 7. Uczestnik jest zobligowany do zrealizowania Bonu lub E-bonu w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia wydania Bonu lub E-bonu. Po tym terminie Bon lub E-bon traci ważność, a Uczestnik  Programu traci prawo zrealizowania Bonu lub E-bonu. Jednocześnie Punkty odpowiadające wartości Bonu lub E-bonu nie będą zwrócone na Konto Uczestnika.
 8. Nagrody w Programie wydawane są w ramach tzw. sprzedaży premiowej. Nagroda może jednak stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.  Nagrody są realizowane zgodnie ze zwolnieniem podatkowym, wynikającym z zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym sprzedaży premiowej.
 9. W celu zamiany Punktów na Nagrodę, Uczestnik Programu, po zebraniu odpowiedniej ilości Punktów, dokona, w uczestniczącej w Programie Jednostce Handlowej, złożenia dyspozycji wydania Nagrody lub dokona złożenia tej dyspozycji poprzez stronę www.mojlewiatan.pl  lub Aplikację, jeśli Organizator udostępni taką możliwość.
 10. Jeśli wybraną Nagrodą będzie Bon, wówczas zostanie wydany on przy kasie z terminala lub - w przypadku nieużywania przez Jednostkę Handlową terminali  - przekazany zostanie przez Partnera lub Organizatora do wybranej przez Uczestnika Jednostki Handlowej, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia na taki Bon.
 11. Przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi Programu  może zostać przeprowadzona weryfikacja zasobu Konta Uczestnika Programu, w celu upewnienia się, czy na Koncie znajduje się odpowiednia ilość Punktów.
 12. Nagroda zostanie udostępniona Uczestnikowi Programu  po okazaniu Karty lub E-Karty  oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika Programu  (weryfikacja tej danej dokonana będzie automatycznie, za pomocą infrastruktury kasowej, w celu ochrony zgromadzonych zasobów Uczestnika Programu).
 13. Po odebraniu Nagrody Konto Uczestnika Programu  zostanie pomniejszone o ilość Punktów, odpowiadającą wartości punktowej danej Nagrody.

 

§ 9 . Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w naliczaniu Punktów lub wydawaniu Nagród, Uczestnik Programu i Niezarejestrowany Użytkownik Karty lub E-Karty (w zakresie naliczania punktów) ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w Jednostce Handlowej, pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą formularza w Serwisie. Reklamacja jest składana także w przypadku braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową, wówczas do jej rozpatrzenia stosuje się także zapisy § 4 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.
 3. W sytuacji, gdy konieczne będzie uzupełnienie reklamacji, Organizator poinformuje o tym składającego reklamację Uczestnika Programu lub Niezarejestrowanego Użytkownika Karty lub E-Karty, czyniąc to w okresie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia reklamacji. Wtedy termin określony w pkt. 2. niniejszego  paragrafu liczony jest od daty wpłynięcia poprawionej reklamacji.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika Programu lub Niezarejestrowanego Użytkownika Karty lub E-Karty, zgłaszającego reklamację, wyłącznie w związku z zainicjowaną przez niego procedurą reklamacyjną.
 5. Organizator informuje, że Uczestnik Programu i Niezarejestrowany Użytkownik Karty lub E-Karty może korzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, posługując się wskazówkami, dostępnymi na stronie www.uokik.gov.pl, podstrona „KONSUMENCI – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”, lub też w innych serwisach internetowych, administrowanych przez odpowiednie organy, zajmujące się kwestiami ochrony konsumentów.

§ 10. Ustanie uczestnictwa

 1. Program prowadzony jest bezterminowo.
 2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program z istotnych powodów w każdym czasie. O zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a także powodach jego zakończenia, Organizator poinformuje Uczestników Programu z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach Handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu Uczestnicy Programu, którzy zgodnie z Regulaminem uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Nagrody, zgodnie z § 8 Regulaminu, lub odbioru Nagrody dodatkowej, w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. Organizator, kierując się istotnymi powodami, może zawiesić lub usunąć Uczestnika Programu z Programu. Za istotne powody uznaje się: naruszenie zasad Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Programie. Decyzja taka musi zostać Uczestnikowi Programu  przekazana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), gdzie wskazana będzie przyczyna zawieszenia lub usunięcia. Uczestnik Programu może odwołać się od tej decyzji w okresie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając pisemne uzasadnienie swojego stanowiska na adres Organizatora. Organizator odniesie się do treści odwołania, w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika Programu  z uczestnictwa w Programie, Uczestnik Programu powinien wyrazić taką deklarację na piśmie, kierując ją – pocztą tradycyjną (list polecony) – na adres Organizatora: Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, pocztą elektroniczną na [email protected] lub korzystając z Formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie. Jeśli nabył prawo do otrzymania Nagrody, winien  dokonać zamówienia i odbioru Nagrody, czyniąc to przed złożeniem rezygnacji z Programu. Po złożeniu rezygnacji, figurujące na Koncie Uczestnika  Programu Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto Uczestnika Programu zostanie usunięte.

 

§ 11. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Kilińskiego 10.
 2. Z Lewiatan Holding S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.lewiatan.pl, telefonicznie pod numerem: 54 412 78 21   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem (061) 3332270 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być przetwarzane również przez Partnera Programu (aktualna lista Partnerów dostępna w Serwisie https://mojlewiatan.pl/sklepy)

, który wydał Uczestnikowi Programu Kartę, Spółki Regionalne Lewiatan, dostawców usług IT oraz agencje marketingowe.

5. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Programu Karta Mój Lewiatan, w tym naliczania Punktów ( w tym Eko punktów), wydawania Nagród,  rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji Administratora z uczestnikami programu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,
 2. komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną i sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Lewiatan Holding polegający na kierowaniu do Uczestnika treści marketingowych dotyczących towarów i usług Administratora,
 3. przedstawienia spersonalizowanej oferty – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda,
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Lewiatan Holding S.A. – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lewiatan Holding S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

6. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie Karta Mój Lewiatan. Dane osobowe Niezarejestrowanego Użytkownika Karty lub E-Karty będą przetwarzane do czasu usunięcia tych danych przez Organizatora na skutek zgłoszenia takiego żądania przez osobę, której dane są przetwarzane. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania zgody, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Ponieważ dane Uczestnika Programu przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Lewiatan Holding S.A. tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego.

 

§ 12. Regulacje końcowe

1. Umieszczone w Regulaminie zapisy mogą zostać, z powodu wystąpienia ważnych   przyczyn, zmienione przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Za ważne  przyczyny uznaje się w szczególności wystąpienie nadużyć wynikających z konstrukcji Programu, zmianę cech Karty programu lojalnościowego (Karty i E–Karty), zmianę zastosowanych rozwiązań technicznych, w tym funkcjonalności Karty i E- Karty, procedury korzystania z nich, a także zmianę przepisów prawa, jego interpretacji lub praktyki organów państwowych .O zamierzonej zmianie reguł Programu Organizator poinformuje Uczestników Programu z czternastodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach handlowych Partnerów. Zmianę uznaje się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia, Uczestnik Programu nie wypowie swojego uczestnictwa w Programie. Wprowadzone zmiany nie pozbawią Uczestników Programu  jakichkolwiek praw nabytych w Programie.

2. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników Programu  o dokonanych zmianach w Regulaminie, czyniąc to pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną

3. Informacje na temat przebiegu Programu Organizator zamieści w Serwisie. Do komunikowania się z Uczestnikami Programu mogą także zostać użyte poczta tradycyjna, numery telefoniczne i adresy mailowe, które zostały Organizatorowi udostępnione przez Uczestników Programu.

4. Regulamin  w niniejszej   wersji ( wersja 10) obowiązuje od dnia 01 lipca 2024 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty Klienta Lewiatan
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość